Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły
A
A+
A++
☯ Kontrast
✉ Wyślij maila

ASF

 

 

Uwaga Rolnicy !

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuję, o możliwości skorzystania z programu pomocowego kierowanego do rolników, którzy zaprzestali produkcji trzody chlewnej .

W przypadku, gdy powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję zakazującą utrzymania świń w gospodarstwie lub ich wprowadzenie do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w oparciu o zapisy art. 44 ust. 1 pkt. 9, art.45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust.3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub 48b ust. 1 pkt 2 lub ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1421.), rolnik którego decyzja dotyczy może skorzystać z programu pomocowego realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji świń.

              Powyższy program pomocowy realizowany jest w 2020 i 2021 roku na podstawie § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm).

Wysokość pomocy jaką może otrzymać rolnik jest iloczynem średniej rocznej liczby świń ( jednak nie więcej niż 50szt.), stawki pomocy w wysokości 0,36 zł i liczby dni obowiązywania zakazu produkcji trzody chlewnej w danym roku kalendarzowym .

Pomoc jest realizowana przez Biura Powiatowe ARiMR na terenie całego kraju w systemie naboru ciągłego.

UWAGA HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ, MYŚLIWI

PLW w Szamotułach informuje o uchyleniu z dniem 09.07.2020r. Rozporządzenia nr 15/20 Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego  i szamotulskiego

Poniżej treść aktu:

Rozporządzenie nr 22/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego i szamotulskiego

link: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5751/

UWAGA HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ, MYŚLIWI

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/514 z dnia 8 kwietnia 2020 r. na terenie powiatu szamotulskiego wprowadzono obszar zagrożony (strefa niebieska) oraz ochronny (strefa żółta).

Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

 

 

Strefa niebieska
Strefa żółta 

 

 

 

STREFA NIEBIESKA

Wywóz zwłok trzody chlewnej ze strefy niebieskiej

         Zmianie ulega wzór dokumentu na wywóz zwłok trzody chlewnej z gospodarstwa. Wzór w załączniku   

PLW w Szamotułach informuje o wejściu w życie z dniem 10.04.2020r. Rozporządzenia nr 15/20 Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego  i szamotulskiego wyznaczającego na terenie gmin Kaźmierz i Duszniki obszar zagrożony, w związku ze stwierdzeniem  ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego.

Poniżej treść aktu:

Rozporządzenie nr 15/20 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zwalczania afrrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego i szamotulskiego  link: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/3381/akt.pdf

 

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek od dzików do badań laboratoryjnych w kierunku ASF na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF  

 

UWAGA - HODOWCY - padłe sztuki świń proszę zgłaszać telefonicznie w Inspektoracie Weterynarii w Szamotułach lub poprzez formularz (zakładka po lewej stronie - zgłoszenie padłych świń - lub link http://www.piw-szamotuly.pl/index.php/zglaszanie-padlych-sztuk-swin

 

Ubój świń na użytek własny na obszarach zagrożenia i ochronnym wyznaczonych w związku z ASF:

Wymagania dotyczące uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny klikij tutaj

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny kliknij tutaj

Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa na użytek własny w powiecie szamotulskim kliknij tutaj

Wnioski dotyczące przemieszczania świń:

- Wniosek o przemieszczenie świń do innej siedziby stada

- Wniosek o sprzedaż świń do rzeźni

- Wniosek na zakup świń 

znajdują sie w menu po lewej stronie (Dla hodowców zwierząt gospodarskich i rolników --> druki do pobrania) lub kliknij tutaj

 

 

UWAGA!

HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ, MYŚLIWI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, informuje o stwierdzeniu w dniu 05.04.2020r. ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Więckowice pow. poznański.

W związku z powyższym Wojewoda Wielkopolski zobowiązany jest do wydania rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, wprowadzającego obostrzenia na ternie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że część gminy Duszniki oraz Kaźmierz objęte zostaną ograniczeniami w zakresie m.in. utrzymywania trzody chlewnej oraz gospodarki łowieckiej. Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczyć będzie również oznakowania granicy obszaru zagrożonego.

W najbliższych daniach należy spodziewać się wprowadzenia na terenie powiatu szamotulskiego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomory świń w niektórych państwach członkowskich obszarów objętych restrykcjami (strefa niebieska, czerwona, żółta lub strefa niebieska i żółta).

Aktualna mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objęty restrykcjami dostępna jest na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Więcej artykułów…

  1. ASFlubuskie
  2. ASF - ulotka
  3. ASF